Save to shopping list
Create a new shopping list

Add products by adding codes

Add a CSV file
Enter the product codes that you want to add to the basket in bulk (after a comma, with a space or from a new line). Repeating the code many times will add this item as many times as it appears.

Regulamin

 

Platforma hurtowa www.hurt.congee.pl w chwili obecnej jest wersją testową. Platforma jest nadal modyfikowana i doskonalana jednakże Przedsiębiorcy mogą już dokonywać zakupów. Prosimy o wszelkie uwagi i sugestie co do działania Platformy. Każda Twoja uwaga jest dla nas bardzo cenna i to dla Was chcemy się zmieniać. Prosimy o kontakt mail hurt@congee.pl, tel: 606-651-425

 

 

ZASADY OGÓLNE

1. Sprzedającym jest firma Ellision Joanna i Konrad Wiśniewscy Sp.J. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Kr. Jadwigi 21a/1.

2. Oferta sprzedaży towarów zamieszczona na stronie internetowej www.hurt.congee.pl skierowana do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43 1 Kodeksu cywilnego. Oferta ta nie jest kierowana do indywidualnych odbiorców.

3. Przedsiębiorca, który chce złożyć zamówienie, musi wypełnić formularz rejestracyjny http://hurt.congee.pl/client-new.php?register&wholesaler=true i podać prawidłowe dane, jednocześnie załączyć pliki z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, decyzją z numerem NIP oraz Regon.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4. Zamówienia towarów dokonuje się na stronie internetowej Sprzedającego www.hurt.congee.pl

5. Minimalna ilość zamówienia oraz czas jego realizacji są uzależnione od rodzaju towaru. W przypadku przekroczenia stanów magazynowych termin realizacji się wydłuży do czasu podanego przy produkcie lub zostanie zaproponowany przez obsługę sklepu inny produkt. Jeżeli z przyczyn niezależnych od sprzedającego termin ulegnie wydłużeniu Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę,7 dni w tygodniu. Realizacja zamówienia złożonego w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta)rozpoczyna się na następny dzień roboczy. Zamówienia złożone w dni powszednie do godziny 12:00 potwierdzone telefonicznie, opłacone lub za pobraniem realizowane są w ten sam dzień (chyba że czas realizacji podczas zamówienia wskazuje inaczej).

7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail - potwierdzenie ze szczegółami zamówienia.

8. Klient składając zamówienie, zawiera umowę kupna - sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedającym.

9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu należności na konto sprzedającego lub po wyborze formy wysyłki za pobraniem

10. Do każdego zamówionego produktu dołączana jest faktura VAT na której uwzględnione są również koszty transportu.

 

 

WYSYŁKA

11. Zamówione towary dostarczane są do Przedsiębiorcy za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka.

Koszty dostawy ponosi Przedsiębiorca.

12. Termin dostarczenia = czas realizacji(widoczny przy zamówionych produktach) + czas dostawy przez przewoźnika

13. Firma Ellision II nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nie zależnych od sklepu.

 

 

REKLAMACJE

14. W razie niezgodności lub wad fabrycznych zamówionych produktów Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikłych podczas transportu, Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić uszkodzenie kurierowi celem spisania protokołu szkodowego.

15. Reklamowany towar należy odesłać na adres magazynów Sprzedającego. Do odsyłanego towaru należy załączyć fakturę.

16. Sprzedający powiadomi Przedsiębiorcę w terminie 14 dni o uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu reklamacji, w przypadku uwzględnienia reklamacji z powodu wad towaru, Sprzedający zwróci Przedsiębiorcy zapłaconą cenę towaru lub wymieni produkt na nowy wolny od wad, który zostanie dostarczony wraz z kolejnym zamówieniem Kupującego, przy czym koszt odesłania wadliwego produktu zostanie zwrócona w kwocie faktury kolejnego zamówienia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

17. Ceny widoczne na stronie www.hurt.congee.pl przed zalogowaniem są cenami detalicznymi, dopiero po uzyskaniu dostępu do platformy hurtowej Kupujący będzie miał dostęp do cen hurtowych.

18. W podsumowaniu zakupów w koszyku podana jest suma brutto. Jest to kwota, którą Przedsiębiorca wpłaca na konto Sprzedającego lub uiszcza u kuriera podczas odbioru towaru.

19. Przedsiębiorca zezwala Sprzedającemu na przetwarzanie jego danych tylko i wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia.

20. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

21. Adresem Sprzedającego do pisemnej korespondencji i reklamacji jest adres:

Ellision Joanna i Konrad Wiśniewscy Sp.J.

Zakładowa 18

89-620 Chojnice

22. Adres Przedsiębiorcy i adres dostawy towaru mogą się różnić i podczas procesu rejestracji Przedsiębiorca zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych.

Adres dostawy można modyfikować w każdym momencie – za co odpowiedzialny jest sam kupujący.

23. Złożenie zamówienia uważane jest jednoznacznie jako akceptacja regulaminu.

24. W przypadku gdy z przyczyn losowych nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia w całości lub w części lub dostarczenie towaru sprzedający i kupujący mają prawo odstąpić od umowy. Wszelkie dokonane wpłaty zostaną wpłacone Przedsiębiorcy na podane przez niego konto.

25. Produkty sprzedawane na platformie pakowane są w opakowania zbiorcze – nie konfekcjonowane takimi produktami są m.in. słomki, balony …

W razie chęci zakupu produktów konfekcjonowanych prosimy o wcześniejszy kontakt – cena ustalana będzie indywidualnie.

 

 

 

26. Polityka prywatności od 25-05-2018

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest ELLISION Joanna Konrad Wiśniewscy
sp.j z siedzibą w Szczecinie, ul. Kr. Jadwigi 21a/1, 70-262. wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY
SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000648783 , REGON: 365936760 , NIP:
852-26-26-168.
2. W jaki sposób można skontaktować się w spawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych?
W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy
kontaktować się pod adresem email: iod@congee.pl
3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej możemy przetwarzać Twoje dane
osobowe?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
• założenia i prowadzenia konta w sklepie internetowym congee.pl;
• dostarczania zamówień, zapewnienia obsługi sprzedażowej i pytań zgłaszanych pocztą
e-mail, telefonicznie i w mediach społecznościowych;
• obsługi reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych;
• założenia i prowadzenia konta w Programie Lojalnościowym;
• rejestrowania punktów za zakupy i zarządzania nimi w ramach Programu
Lojalnościowego;
• przesyłania w ramach Programu Lojalnościowego informacji na temat zebranych
punktów oraz o nagrodach, takich jak rabatach;
• umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i
płatności w sklepie internetowym congee.pl
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
ELLISION sp.j. w następujących celach:
• informowania w sposób bezpośredni o ofercie congee.pl;
• zarządzania relacjami i w celach marketingowych, w tym zarządzania reklamami
profilowanymi;

• kontaktowych;
• wsparcia obsługi usług płatniczych;
• windykacji należności;
• prowadzenia postępowań sądowych;
• prowadzenia analiz statystycznych;
• przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej
przez Ciebie zgody, w tym do:
• przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
• przesyłania upominków, ofert, zaproszeń na wydarzenia i konkursy organizowane przez
congee.pl;
• realizacji konkursów organizowanych przez congee.pl;
• zapisywania danych w plikach cookies;
• przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do:
• wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości;
• zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa;
• wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez
uprawnione organy, instytucje lub sądy.
4. Komu będziemy przekazywali Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będziemy przekazywali podmiotom zewnętrznym tylko do
świadczenia Ci wymienionych powyżej usług. Mogą to być także firmy, które wspierają
naszą działalność. Są to, firmy kurierskie, dostawcy, partnerzy handlowi, firmy realizujące
płatności w celu przetworzenia płatności, firmy windykacyjne, agencje marketingowe,
agencje internetowe, podmioty wspierające nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
ubezpieczeniowe, technologiczne oraz firmy konsultingowe.
Dane osobowe mogą być także przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest
konieczne dla wykonania określonej czynności.
5. Czy posiadasz obowiązek podania nam swoich danych osobowych?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy
prawo obliguje Cię do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich
podanie jest niezbędne do zrealizowania przez nas zamówionych przez Ciebie usług.

6. Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?
Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez ELLISION sp.j. zależy od celu w
jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez
ELLISION sp.j. zgód lub innych oświadczeń.
Dane przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej z Tobą będziemy przechowywać
przez czas niezbędny do jej wykonania. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie
do skutku, będziemy przechowywać Twoje dane przez 3 lata od dnia ich zebrania.
Będziemy także przechowywać dane osobowe o charakterze archiwalnym - po
wygaśnięciu danej relacji prawnej dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu
przedsiębiorcy instytucji lub jednostek organizacyjnych będziemy przechowywać przez
okres 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych przez okres 10 lat.
W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres
archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego
zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że
przepis prawa przewiduje dłuży okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia,
którego dotyczy postępowanie.
Dane osobowe zebrane na podstawie Twojej zgody będziemy przechowywali przez okres
wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ELLISION
sp.j., w tym dla celu marketingu bezpośredniego będziemy przechowywali do momentu
wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
W celu wykazania rozliczalności będziemy przechowywali Twoje dane osobowe przez
okres, w którym ELLISION sp.j. jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci
elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających
z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
7. Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?
Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) gwarantują się
szereg praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy
są niezgodne ze stanem rzeczywistym. Masz także prawo żądania usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem
wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w
tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, masz prawo do przenoszenia
danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii.
Możesz także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
Twoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego.
Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz
prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania Twoich
danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie Twoich
danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
Jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Ci
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar

Gospodarczy?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego („EOG”), nie będą przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam
przetwarzane.
9. Czy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób automatyczny (w tym
profilować)?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ELLISION sp.j. w sposób
zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Ten sposób przetwarzania Twoich
danych osobowych nie będzie wywoływał wobec Ciebie żadnych skutków prawnych.
Profilowanie Twoich danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych w celu
optymalizacji naszej strony oraz wykorzystania niektórych informacji o Tobie w celu
przedstawiania oferty najbardziej zbliżonej do Twoich preferencji. Monitorujemy w jaki
sposób korzystasz z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępnić Ci materiały
marketingowe dotyczące naszej oferty na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.
10. Zmiany w Polityce Prywatności
Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia
istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i
dostosowany do okoliczności, np. wyświetlając dobrze widoczną informację na naszej
stronie www.congee.pl lub wysyłając Ci wiadomość e-mail.

IdoSell Trusted Reviews
4.80 / 5.00 110 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2023-02-01
Everything was perfect!!!
2021-10-29
Great and quick delivery. Can recommend the product and also the full and professional service. Will definitely come back to reorder next time.
pixel